Kategóriák

Információ

Népszerű eladások

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1.      Bevezető

 A PROHOT Kft. (székhelye: 8060 Mór, Wekerle S. u 31. cg.: 07-09-008197, adószám: 12727692-2-07; a továbbiakban: „PROHOT”, „adatkezelő” és ezek nyelvtani formái) a DIGIVILÁG webáruház üzemeltetőjeként, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és a hatályban lévő magyar jogszabályok előírásaival. Az adatkezelő célja, hogy eleget tegyen a GDPR 5.cikkében meghatározott adatkezelési elveknek (1.-2. bekezdés), így az adatkezelést jogszerűen, célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét követve alakította ki. Az adatkezelés során a kezelt adatokat a rendelkezésre álló információk alapján pontosan vezeti, azokat korlátozottan tárolja, védi azok integritását és bizalmasságát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásait naprakészen tartja.

Az adatkezelő a működése során törekszik arra, hogy a lehetőségeihez mérten olyan műszaki megoldást használjon a szolgáltatásához, amely a GDPR előírásainak betartását biztosítja.

Az adatkezelő a webáruház üzemeltetése során biztosítja, hogy a termékeit személyes adatok rögzítése nélkül bárki szabadon meglátogassa.

 1.      Az adatkezelés célja és jogi alapja.

Az adatkezelés jogalapjai a GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerint az alábbiak lehetnek:

 •            önkéntes hozzájárulás
 •            szerződés teljesítése
 •            jogi kötelezettség teljesítése
 •            az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése

 Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

2.1  A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalap1ja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A cookie-k használatának célja:

 • Webáruház működésének fenntartása
 • Felhasználói beállítások, weblap tulajdonságok és igénybe vett szolgáltatások kezelése.
 • Hirdetések kezelése.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás célból.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok felhasználó által történő törlésének dátuma.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

2.2  A webshop használattal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A személyes adat kezelésének célja a megrendeléshez és vásárláshoz szükséges adatok regisztrációja, valamint vásárlói statisztika készítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek, szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Személyes adatként név, e-mail és/vagy telefonszám, számlázási és szállítási cím adatok rögzítése szükséges a vásárlás lebonyolításához, valamint nem és kor adatok az szolgáltatás körök folyamatos fejlesztéséhez szükséges statisztikákhoz.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő a folyamatos üzletmenet biztosítása céljából folyamatosan, vagy a felhasználó által kért törléséig tárolja.

2.3  A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A számviteli törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi előírásnak megfelelés.

A kezelt adatok köre:

A számla kiállításához szükséges név és lakcím adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján az általa kiállított számlákat az érvényben lévő számviteli törvény által meghatározott megőrzési idő után az esetleges jogi viták megelőzése végett, a lejáratot követően még egy évig megőrzi. Időben egymást követő vásárlások esetén a személyes adatok törlésének határideje az utolsó számla kiállítási dátuma alapján kerül meghatározásra.

2.4   Kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az üzletmenet fenntartása, a vevők által feltett kérdések megválaszolása, ajánlatkérések megküldése.

Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím és/vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket a folyamatos üzletmenet biztosítása céljából tároljuk, de az érintettnek bármikor lehetősége van a korábbi email üzenetváltás törlését kérni.

2.5  A jótállási igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A jótállási igény érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi előírásnak megfelelés.

A kezelt adatok köre:

Személyes adatként a jótállás ügyek kezeléshez szükséges név, lakcím, e-mail cím és/vagy telefonszám adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az adatkezelő a jogviták elkerülése végett a törvényben foglalt jótállási időtartam után lejárta után még egy évig kezeli.

2.6  A vagyonvédelemmel együtt járó adatkezelés.

Az adatkezelés célja:

A webáruházban megvásárolt termékek személyes átvételére a PROHOT Kft telephelyén van lehetőség. Az adatkezelő az üzlethelyiség vagyonvédelme érdekében a telephelyén kamarás megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek.

A kezelt adatok köre:

A belépőkről a telephelyet készült érintő kamerafelvétel.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott 72 óra időtartamig kezeli. Ez alól kivétel jelentenek vagyonvédelmi esemény esetén a hatóságok számára a vizsgálat idejére megőrzött felvételek.

 1.      Személyes adatok átadása adatfeldolgozónak

Az adatkezelő a személyes adatokat csak az üzletmenethez tartozó, előre meghatározott esetekben és korlátozott céllal adja át harmadik félnek. A webshopban történő vásárlás során a partnercégek a szállítást végző szerződéses futárszolgálatok, valamint a jótállással kapcsolatban közreműködő felet lehetnek.

3.1  Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A megrendelt árunak a vevő igényéhez alkalmazkodva történő kiszállítása szerződéses partner közreműködésével.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek, szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre:

A kiszállítás teljesítéséhez szükséges a név, szállítási cím és telefonszám adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatfeldolgozók a későbbi jogviták elkerülése végett a személyes adatokat az adott üzletágban jogszabály által elvárt megőrzési idők lejártáig kezelik.

3.2  A jótálláshoz kapcsolódó feladatok kezelése

Az adatkezelés célja:

A jótállási igény teljesítéséhez tartozó  kapcsolatfelvétel a vásárlóval .

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi előírásnak megfelelés.

A kezelt adatok köre:

Személyes adatként a jótállás ügyek kezeléshez szükséges név, e-mail cím és/vagy telefonszám adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatfeldolgozók a későbbi jogviták elkerülése végett a személyes adatokat az adott üzletágban jogszabály által elvárt megőrzési idők lejártáig kezelik.

3.3  A könyveléshez kapcsolódó feladatok kezelése

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek betartása.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi előírásnak megfelelés.

A kezelt adatok köre:

Személyes adatként a számlákon szereplő név, lakcím adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatfeldolgozók a későbbi jogviták elkerülése végett a személyes adatokat a törvényileg előírt megőrzési idők lejártáig kezelik.

 1.      A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 1.      További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1.      Egyéb adatkezelési rendelkezések

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni szerződéskötés teljesítéséhez.

A felhasználó által nyújtott adatok nyilvánvaló valótlan adatok esetén az adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését. Hiányosság vagy pontatlansága esetén az adatkezelő,amennyiben az nem jár aránytalan mértékű erőfeszítéssel, mindent megtesz annak az érdekében, hogy azok pontosítására felvegye a kapcsolatot a regisztrált vásárlóval.

PROHOT Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a webshop használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó egyértelműen megsérti az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

Az adatkezelő automatikus döntési rendszert nem alkalmaz a személyes adatok kapcsán.

 1.      Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1.      Az adatkezelés során az érintett személyt megillető jogok

A GDPR rendelkezései szerint, akinek a személyes adata bármely okból kezelésre kerül, azt az adatkezelés időtartamán belül megilletik az alábbi jogok:

 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     

8.1.   a hozzáférési jog,

Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhető az adatkezelőtől a személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított egy hónapon írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Amennyiben az adatgyűjtés indokolja a határidő hosszabbítását, ennek okáról és érintettet a megkeresésről számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja. Ha az érintett elektronikus formában nyújtotta be az igényét, az adatok megküldése széles körben használt elektronikus formában történik. A GDPR rendelkezései alapján az első adatkikérés ingyenes, minden további kikérésért az adatszolgáltató ésszerű mértékű adminisztrációs költséget számolhat fel.

8.2.   az adatok helyesbítéséhez való jog,

Az adatkezelés időtartamán belül kérhető, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat
helyesbítse. A kérésének az adatkezelő legkésőbb egy hónapon napon belül eleget tesz. Amennyiben az adatok egyeztetés szükséges, akkor az határidő az utolsó kapcsolatfelvétel dátumától számítódik.

8.3.   az adatok törléséhez való jog,

A GDPR rendelkezése érdekében az érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni. A törlési kérelmet az adatkezelő köteles indokolt késedelem nélkül végrehajtani, kivéve, az adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben), vagy az érintett és az adatkezelő együttes érdeke a további adatkezelés (pl. folyamatban lévő jogi vita).

8.4.   az adatok korlátozásához való jog,

Az érintett kérésére az adatkezelő zárolja a személyes adatot. Ez az eset alkalmazható, amennyiben az érintett vitatja az adatai pontosságát és folyamatban van azok pontosítása, az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett a korlátozást kéri, vagy fennálló jogi vita esetén annak érdemi befejezéséig. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.5.   a tiltakozás joga.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása a hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztatást ad.

8.6.   az adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult rá, hogy az adatkezelő által rendelkezésre bocsátott személyes adatait széles körben használt gép formátumban megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatóság szerződéses, vagy hozzájárulásos adatkezelés esetében történhet, és nem sérthet egyéb jogot.

Az adatkezelő minden az érintett által indított kezdeményezésről köteles nyilvántartást vezetni. A GDPR 5. cikk (2) bekezdésben foglalt megfelelés igazolási kötelezettség miatt az adatfeldolgozó az üzleti folyamat végéig köteles a nyilvántartást megőrizni.

 

 1.      Intézkedések adatvédelmi incidens esetén

Az adatkezelő a GDPR előírásának megfelelően a tudomására jutott az adatvédelmi incidensről nyilvántartást vezet, az esettel kapcsolatban kivizsgálást végez, a probléma megszűntetésére intézkedést hoz, és jogszabályban meghatározott esetekben tájékoztatja az érintetteket.

Az adatkezelő felügyeleti hatóság értesítésének az előírt 72 órán belül eleget tesz, a hozott intézkedésekről pedig azok meghozása után tájékoztatja az hatóságot.

 1. Jogorvoslati lehetőségek


A személyes adatokkal kapcsolatos panasz esetén az érintett jogosult panaszt benyújtani a törvényben kijelölt hatóság felé.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 1.  Az adatkezelési tájékoztatót kezelése

Jelen tájékoztató hatálya az adatkezelő weblapján (https://digivilag.hu/ ) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://digivilag.hu/content/5-adatvedelem-szabalyzat.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a PROHOT bármikor, egyoldalúan módosíthatja. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba, azokról külön értesítést csak jelentős változtatás esetén küld az ügyfeleinek.